Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 116
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

DANH GIÊ-XU

 

Giê-xu, Đấng oai quyền Chí Cao.
Giê-xu, Đấng con thờ mãi luôn.
Danh Giê-xu, chúng con tôn thờ.
Trong danh Giê-xu chúng con ca ngợi. con tôn thờ.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022