Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 127
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

 

Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con,
được ngợi khen tôn quí, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời,
cho đến đời đời. A-men, A-men, A-men.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ba Ngôi Đức Chúa Trời   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022