Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 10
Hợp âm: Bb
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano
2-Alto
3-Terno
4-Bass
Melody

Lời Bài Hát

NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO 

Lòng tạ ơn Chúa Chí Cao. Ngài luôn ở với mỗi chúng con.
Đồng ca xướng chúc tán Chúa Cha ở khắp cả thế gian.
Tình yêu Cha không chút đổi thay, thật cao đến đến cõi trời.
Sự thành tín của Chúa như mây ngàn trùng khắp nơi nơi.

Ngài được tôn cao muôn đời, khắp thiên đàng tôn cao.
Đồng ngợi chúc tán hiển vinh Cha trên dương trần.
Ngài được tôn cao muôn đời, khắp thiên đàng tôn cao.
Đồng ngợi chúc tán hiển vinh Cha trên trần gian.

Lòng tạ ơn Chúa Chí Cao. Ngài luôn ở với mỗi chúng con.
Đồng ca xướng chúc tán Chúa Cha ở khắp cả thế gian.
Ngài được chúc tôn, vinh hiển của Ngài.
Đồng thanh chúc tán hiển vinh Cha trên trần gian.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022