Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 79
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚC TÁN DANH CHÚA

 

Đáng hát xướng chúc tôn Ngài là Chúa.

Ngài thật xứng đáng chúc tán kính yêu tôn thờ.

Hãy mau cùng tụng ngợi và đưa tay tôn vinh Chúa.

Hát chúc tôn cho danh Jêsus, chúc tôn danh Jêsus

chúc tôn cho thánh danh Chúa muôn đời.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022