Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 73
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

HA-LÊ-LU-GIA

Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia!

Kính khen Giê-xu.

Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia!

Kính khen Giê-xu.

 

Ngợi Chúa toàn năng! Ha-lê-lu-gia!

Ngợi Chúa toàn năng! Ha-lê-lu-gia!

Ngợi Chúa toàn năng! Ha-lê-lu-gia!

Kính ngợi Giê-xu

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022