Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 67
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

DANH QUÍ TRỌNG

Giê-xu là danh quí trọng nay!

Giê-xu nghìn thu không đổi thay!

Giê-xu, Thiết Hữu công bình bấy!

Ha lê lu gia, đời tôi xin dâng Cứu Chúa đây!

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022