Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 85
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

NÀO! DÂNG VUA HIỂN VINH


Nào dâng Vua muôn đời hiển vinh, dâng cho Vua quyền oai.

Vua muôn vua là Chúa năng quyền.

Lòng con chúc tôn Giê-xu thật hiển vinh, ca khen Vua mọi vua.

Lớn tiếng chúc tôn hiển vinh Ngài vang khắp thế gian.

Giờ này trước Chúa chúng con mừng vui giơ tay ca ngợi.

Dâng lòng tôn cao Giê-xu.

Chúng con hát khen lòng hớn hở với vui mừng,

dâng ngàn lời tạ ơn Giê-xu.

Nào cùng hô vang "Phước hạnh" thuộc Giê-xu.

Nào cùng hô vang "Hiển vinh" thuộc Giê-xu.

Nào cùng hô vang "Kính tôn" thuộc Giê-xu.

Nào cùng hô vang "Năng quyền" thuộc Giê-xu.

Cùng truyền rao Phước hạnh và Hiển vinh và

Kính tôn và Năng quyền thuộc Cứu Chúa Giê-xu là Vua muôn vua.

Nào Ngài vang khắp thế gian.

Danh vang khắp thế gian.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022