Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 4/4
Bài số: 202
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

 

Giê-hô-va sẽ xây Giê-ru-sa-lem.
Giê-hô-va sẽ xây Giê-ru-sa-lem.
Mang dân ta lưu lạc về đất thánh với cả an vui,
xoá những vết thương lòng, cất hết những u sầu.
Giê-hô-va sẽ xây Giê-hô-va sẽ xây dựng Giê-ru-sa-lem.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Tái lâm  

Copyright © 2012-2022