Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 6/8
Bài số: 84
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

DANH TRÊN MUÔN DANH

 

Giê-xu! Danh trên hết muôn danh,

Cứu Chúa diệu vinh thay,

Ngài là Vua hiển vinh muôn đời.

Em ma nu ên, Thượng Đế giữa nhân gian.

Đấng Cứu Chuộc vinh quang.

Ngôi Lời từ Cha.

Giê-xu! Danh trên hết muôn danh,

Đấng Cứu Chuộc nhân gian,

ngợi ca danh Chúa hiển vinh vững bền.

Em ma nu ên, như Đấng chăn chiên.

Giê-xu, Lời Thiêng Liêng.

Chúa Bình An.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022