Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 57
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

NGỢI KHEN CHÚA GIÊ-XU

Ngợi khen Vua muôn loài.

Ngợi khen Chúa các vua.

Kỳ diệu thay, tuyệt vời thay:

Quyền năng Chúa Cha.

Em-ma-nu-ên, Chúa Jesus,

Ngài luôn luôn ở với con.

Và Ngài là Vua, Ngài là Vua,

Ngài là Vua cho đến đời đời.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022