Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 3/4
Bài số: 214
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

GIÓ THÁNH LINH

 

Tôi xin gió Thánh Linh, gió Thánh Linh vô lòng.
Giê-xu ôi, xin Ngài đoái ban hơi sống.
hà Thánh Linh vô lòng.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Đức Thánh Linh  

Copyright © 2012-2022