Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 69
Hợp âm: (E)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

VINH DIỆU CHIÊN CON

Vinh diệu cao quí thay Chiên Con này.

Giê-xu, con suy tôn mình Chúa thôi.

Chúc tụng cho Đấng trên ngôi muôn đời.

cho Chúa! sáng Danh Cha trên trời cao.

 

Ha lê lu gia! Nào cất tiếng tôn ngợi Cha, cùng đến trước ngôi.

Quì xuống trước Vua mọi vua, Đấng con thờ lạy và ngợi khen chúc tôn.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022