Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 93
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH


Giê-xu, Danh uy nghi cao sang trên muôn loài.

Ô! Giê-xu, Danh Ngài chiếu sáng Ô! ngời.

Trọn tình yêu con dâng lên Cha, vào tay Chúa.

Con xin dâng hết cuộc đời con.

Ồ! Giê-xu! Giê xu Cứu Chúa tuyệt vời!

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022