Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 54
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Jesus, xin dâng lên Ngài lời chúc tôn.

Jesus, ngợi khen danh Chúa trên trời.

Kìa khắp đất hoà nhịp với cả thiên đàng

tụng ca danh Vua Jesus vượt trên muôn danh.

Ta nên khiêm cung mau mau lại quì xuống trước ngai

và dâng lên Vua, qui vinh hiển cho Ngài.

Hầu cho nghe danh Jesus mọi gối thảy đều quì trước ngai Ngài

miệng môi xưng Jesus là Vua, là Chúa.

Nào ta hãy hát, hát xướng danh Chúa trên trời.

Ngài được tôn cao hiển vinh quyền oai.

Ta hãy hát, hát xướng danh Chúa trên trời.

Ngài được tôn cao, hiển vinh quyền oai.

Con Đức Chúa Trời, ấy Jesus Christ muôn đời.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022