Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 12
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano
Concert

Lời Bài Hát

THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!

Vinh quang Chúa Giê-hô-va.

Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay!

Vinh quang Chúa Giê-hô-va.

Muôn noi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa.

Muôn noi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa.

Muôn noi ngập tràn vinh quang Thánh Chúa.

Vinh quang Giê-hô-va.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022