Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 58
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

VINH QUANG THUỘC NGÀI

Kỳ diệu thay vinh quang Jesus đáng chúc tôn.
Vượt qua suy tư loài người.
Thật cao sâu thay ơn Chúa quá phi thường,
dù ngay khi chưa nghe qua hay thấy.
Có ai tìm sự khôn ngoan Chúa vô tận?
Có ai dò tìm tình yêu của Jesus?

Kỳ diệu thay vinh quang Jesus đáng chúc tôn.
Trước ngôi Ngài dâng lên lời ca.
Và cùng hãy chúc tôn Ngài là Jesus.
Cùng chúc tán danh Ngài là Jesus.
Ngài được xứng đáng tôn ngợi mãi không thôi.
Cùng dâng tiếng tạ ơn Cha.
cùng hãy chúc tôn Ngài là Jesus.
Cùng chúc tán danh Ngài là Jesus.
Ngài được xứng đáng tôn ngợi mãi không thôi.
Cùng dâng tiếng tạ ơn Cha.

Kỳ diệu thay vinh quang Jesus đáng chúc tôn.
Vượt qua suy tư loài người.
Thật cao sâu thay ơn Chúa quá phi thường,
dù ngay khi chưa nghe qua hay thấy.
Có ai tìm sự khôn ngoan Chúa vô tận?
Có ai dò tìm tình yêu của Jesus?
Kỳ diệu thay vinh quang Jesus đáng chúc tôn.
Trước ngôi Ngài dâng lên lời ca.
Và cùng hãy chúc tôn Ngài là Jesus.
Cùng chúc tán danh Ngài là Jesus.
Ngài được xứng đáng tôn ngợi mãi không thôi.
Cùng dâng tiếng tạ ơn Cha.
Cùng dâng tiếng tạ ơn Cha. Cùng dâng tiếng tạ ơn Cha.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022