Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 119
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

 

Thật không ai thánh thiện như Chân Chúa.
Thật không có ai ngoài Cha.
Thật không nơi cho ta nương náu trừ ra Chúa.
Thật không có ai là thánh như Ngài.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Thuộc tính Đức Chúa Trời  

Copyright © 2012-2022