Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 48
Hợp âm: (E)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA 

Cùng nhau ca khen ngợi Chúa

(Cùng nhau ca khen ngợi Chúa)

 

vì tình yêu Chúa quá vĩ đại.

(vì tình yêu Chúa quá lớn lao.)

 

Cùng nhau ca khen ngợi Chúa

(Cùng nhau ca khen ngợi Chúa)

 

quyền năng lớn lao.

(quyền năng lớn lao.)

 

Và với tấm lòng đón mở nào cùng đến trước Ngôi.

Nguyện hiến cả đời con thuộc Giê-xu mãi.

Và với tấm lòng đón mở nào cùng đến trước Ngôi.

Nguyện hiến cả đời con ngay chính hôm nay.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Song ca   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022