Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 63
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

1.Lòng con dâng khúc ca vui mừng, ngợi khen Jesus Chí Cao.

Lời Jesus phán rất nhân từ, làm mới tâm sinh lực con.

Nào hãy cất tiếng tán dương Jesus, Vua các vua.

Cùng nhau ta luôn chúc tôn Ngài, danh Jesus đời đời.

 

2. Mọi dân trên đất ca khen Ngài, vì danh Jesus khắp nơi.

Dầu vinh quang Chúa cao vô cùng, Ngài đoái thương kẻ tội nhơ.

Nào hãy cất tiếng tán dương Jesus, Vua các vua.

Cùng nhau ta luôn chúc tôn Ngài, danh Jesus đời đời.

 

3. Đời gian truân phủ vây trăm bề, quyền năng Jesus chở che.

Tình yêu Thiên Chúa ôi muôn đời, lòng biết ơn dâng lời ca.

Nào hãy cất tiếng tán dương Jesus, Vua các vua.

Cùng nhau ta luôn chúc tôn Ngài, danh Jesus đời đời.

 

4. Nguyện dâng lên tiếng tri ân Ngài, tình yêu bao la thắm tươi.

Cùng nhau ca khúc tôn cao Ngài, lòng ái nhân Cha đời đời.

Nào hãy cất tiếng tán dương Jesus, Vua các vua.

Cùng nhau ta luôn chúc tôn Ngài, danh Jesus đời đời.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022