Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 55
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Nguyền đồng lòng hát ca,

cùng nhau chúc tôn Ngài

hoà nhịp đàn ca ngợi danh Vua Thánh.

Ngài là Vua đời đời chí cao,

nào ta hãy thờ tôn.

Dâng lên Ngài tin yêu từ tâm hồn ta.

Vua muôn vua kính yêu,

ca khen danh thánh Ngài.

Xin dâng lòng tin yêu lên Ngài.

Bài ca mới trong tâm của con,

đời con đây xin dâng hiến cho Ngài.

Hiến dâng hồn thân con vào Cha Thượng Thiên.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022