Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 216
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

 

Nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong tôi,
tôi sẽ hát Ha-lê-lu-gia.
Nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong tôi,
tôi sẽ hát Ha-lê-lu-gia.
Tôi sẽ hát Tôi sẽ hát Tôi sẽ hát Ha-lê-lu-gia.
Tôi sẽ hát Tôi sẽ hát Tôi sẽ hát Ha-lê-lu-gia.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Đồng ca   Đức Thánh Linh  

Copyright © 2012-2022