Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Đức Thánh Linh
Nhịp: 4/4
Bài số: 209
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

KHÔNG BỞI QUYỀN

 


Các con ơi! Các con ơi! Không phải do quyền thế hay năng lực thế giới.
Các con ơi! Các con ơi! Không phải do quyền thế hay năng lực.
Thần Ta đó! Núi cao sẽ san bằng.
Thần Ta đó! Núi cao sẽ bị dời đi.
Thần Ta đó! Núi cao sẽ san bằng.
Chính do Thần, ấy Đức Chúa Trời.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Tam ca   Đức Thánh Linh  

Copyright © 2012-2022