Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 95
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

NGỢI KHEN GIÊ-XU

Muôn muôn dân trên đất hãy đến ngợi khen Giê-xu.

Mọi vạn vật trên đất hãy đến ngợi khen Giê-xu.

Và mọi người trên đất hãy đến ngợi khen Thiên Chúa.

Hãy đến chúc tôn Giê-xu.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Hãy hát chúc tôn Giê xu, Chúa ta.

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Hãy hát ca khen danh Ngài.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Thờ phượng   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022