Giải thích từ ngữ

N

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Bài số: 2

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Bài số: 3

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Bài số: 8

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Bài số: 10

Ngợi Khen Cứu Chúa

Bài số: 11

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Bài số: 15

Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

Bài số: 20

Ngày Gần Tàn Rồi

Bài số: 34

Nguyền Đêm Nay Christ Ban Phước

Bài số: 35

Ngày Nghỉ Phước Hạnh

Bài số: 37

Nương Mình Trong Cánh Chúa

Bài số: 48

Nguyền Đưa Tôi Đi

Bài số: 50

Nằm Yên Trong Máng Chiên

Bài số: 58

Ngợi Con Thánh

Bài số: 71

Nô-ên Đầu Tiên

Bài số: 73

Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Bài số: 74

Nô-ên Đêm Vui Thoả

Bài số: 75

Nhìn Cây Thập Tự

Bài số: 93

Ngày Nay Chúa Phục Sanh

Bài số: 104

Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?

Bài số: 128

Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang

Bài số: 138

Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố

Bài số: 145

Nầy Si-ôn

Bài số: 149

Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Bài số: 157

Nghinh Khách Vô

Bài số: 167

Nay Qui Hướng Cố Gia

Bài số: 168

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 172

Nhìn Xem Jesus

Bài số: 177

Ngợi Khen Dòng Huyết

Bài số: 188

Ngài Vực Tôi

Bài số: 208

Ngày Vui Vẻ

Bài số: 210

Ngươi Phải Trùng Sinh

Bài số: 222

Nguyền Tình Yêu Thượng Giới Giáng Lâm

Bài số: 224

Nguyền Cung Hiến Chúa Cả Đời Tôi

Bài số: 231

Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Bài số: 236

Nguyện Theo Ý Cha

Bài số: 237

Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Bài số: 238

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Bài số: 239

Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Bài số: 244

Như Phận Tôi, Tuy Hèn Khinh

Bài số: 254

Nguyền Jesus Cầm Thay Dẫn Dắt Tôi

Bài số: 260

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 265

Nầy Là Truyện Ký Tôi

Bài số: 269

Ngài Dìu Dắt Tôi

Bài số: 271

Người Làm Tôi Chúa Phước Thay

Bài số: 273

Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Bài số: 282

Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?

Bài số: 285

Nương Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 290

Nguồn Ân Điển

Bài số: 305

Nơi Vĩnh Phước

Bài số: 345

Ngắm Jesus Đừng Xao

Bài số: 391

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Bài số: 402

Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

Bài số: 406

Ngợi Danh Jesus

Bài số: 413

Nước Đức Chúa Trời

Bài số: 425

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 427

Nguyện Ngài Nhớ Tôi

Bài số: 428

Nước Vĩnh Sanh

Bài số: 470

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 498

Nhìn Xem Chúa Cứu Thế

Bài số: 500

Nô-el

Bài số: 505

Ngày Giờ Qua

Bài số: 509

Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Bài số: 520

Ngài Là Ai?

Bài số: 524

Nhạc Khúc Tuyệt Vời

Bài số: 534

Ngài Là Vua

Bài số: 535

Ngợi Ca Danh Jêsus

Bài số: 537

Ngợi Ca Đấng Thánh

Bài số: 541

Nhìn Lên Cha Thánh

Bài số: 542

Niềm Vui Cho Nhân Loại

Bài số: 567

Người Khách Lạ Ga-li-lê

Bài số: 576

Nơi Đồi Gô-gô-tha

Bài số: 582

Nơi Thập Tự Giá

Bài số: 585

Này Anh Thấy Không?

Bài số: 588

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Bài số: 589

Ngày Toàn Thắng

Bài số: 596

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 603

Ngày Jêsus Đến

Bài số: 608

Nguồn Hy Vọng

Bài số: 612

Ngày Ấy Sẽ Đến

Bài số: 613

Ngày Chúa Mau Đến

Bài số: 614

Ngay Hôm Nay

Bài số: 626

Nơi Chân Thập Tự Giá

Bài số: 647

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 663

Nguồn Phước Gô-gô-tha

Bài số: 668

Ngợi Khen Vì Được Cứu

Bài số: 671

Như Ý Cha

Bài số: 701

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi

Bài số: 704

Nguyện Tôi Được Đổi Mới

Bài số: 705

Nhìn Xem Jêsus

Bài số: 725

Nguồn An Bình

Bài số: 736

Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi

Bài số: 744

Nơi Nào Ngài Dẫn Tôi Đi

Bài số: 750

Nhờ Ơn Cha Dìu Dắt

Bài số: 752

Nơi Jêsus

Bài số: 761

Nơi Thảo Nguyên Xanh Tươi

Bài số: 766

Nơi Đâu Có Chúa

Bài số: 774

Nơi Bình An

Bài số: 779

Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren

Bài số: 780

Ngày Ngày Đi Với Chúa

Bài số: 793

Copyright © 2011-2021