Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Matthew Bridges
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 10
Hợp âm: (E)

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

1. Nguyền tụng ngợi Chiên Con thánh, hiến vương miện kể muôn ngàn,
cùng reo vang khúc thiên ca hòa thanh, lấp bao bản hát thế gian;
Khá hát lớn linh hồn hỡi, Chúc Đấng thay người chịu chết,
chúc tán Thánh Vương quân lâm mọi nơi, hát khúc hoan ca bất tuyệt.

2. Nguyền tụng ngợi Vua nhân ái, hiến vương miện rất huy hoàng;
Kìa xem thương tích chơn, tay nào sai, chiếu ra ánh sáng hiển vang!
Những dấu đinh kia lòa chói, khiến mắt thiên binh đều quáng,
trước ánh sáng thánh vết thương bật soi, cúi xuống che mặt phục toàn.

3. Nguyền tụng ngợi Vua an thới, hiến vương miện rất huy hoàng;
Ngài dẹp yên chiến tranh mọi nơi, đất ca xướng Chúa vĩnh an!
Nước Chúa ta lâu dài bấy, phới phới chung quanh bệ thánh.
Hoa trổ ở vết đinh chơn Ngài đây, tỏa ngát hương thơm thiên thành.

4. Nguyền tụng ngợi Vua muôn thuở, hiến vương miện Chúa niên thì,
dựng nên tinh tú, yên định địa cơ, chẳng ai tả nổi đức uy!
Cứu Chúa thay tôi chịu chết, ấy Đấng muôn vật tụng tán,
vinh hiển, oai danh ai hay thuật hết, suốt muôn thu không suy tàn.

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022