Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Thomas Olivers
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 3
Hợp âm: (Bb)

 

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir
Concert

Lời Bài Hát  

 Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

1. Ngợi Giê-hô-va Thánh Ðế,
Là Chân Chúa Áp-ra-ham,
Từ xưa cho đến vĩnh viễn độc tôn, bác ái siêu phàm,
Trời đất hết thảy chứng minh;
Từ hữu vĩnh hữu duy Ngài,
Quì đây tôi tung hô Ðấng Chí Thánh hiển vinh lâu dài.

2. Ngợi Giê-hô-va Thánh Ðế,
Nhờ linh cao minh Chúa ban,
Dìu tôi xa nhân thế đến thượng thiên,
Thỏa vui nhẹ nhàng, Kể phú quí thảy ảo không,
Chọn phần sở hửu duy Ngài,
Là khiên che thân, cây tháp phủ bóng,
Ðở che tôi hoài.

3. Nghìn muôn tinh binh đắc thắng.
Tạ ơn Ba Ngôi Thánh thay,
Ngợi Cha, Con, Linh, ca khúc trầm thăng,
Chúc tôn đêm ngày, Chúa Áp-ra-ham Chúa tôi,
Tôi cùng con Áp-ra-ham Tụng ca Ba Ngôi Chân Chúa vô đối,
Dũng uy siêu phàm.

 

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời   Video  

Copyright © 2012-2022