Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 93
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Nhìn cây thập tự gẫm Chúa Jesus,
Phải đóng đinh chịu khổ đau;
Chúa ôi, thân Ngài tuôn huyết thắm thay,
Khổ hình bởi chúng tôi nay.
2. Kìa xem bầu trời tăm tối đê mê,
Đương giữa ban ngày gớm ghê;
Chính trong điện thờ Đức Giê-hô-va,
Bức màn phải xé hai ra.
3. Tại đây Jesus cất tiếng”
Cha ôi! Nay đã xong việc của tôi,
Kính giao linh hồn trong cánh tay Cha.”
Nói rồi, Chúa trút hơi ra.
4. Từ nơi mộ phần Chúa sống vẻ vang,
Cỏi chết nay bị phá tan,
Bẻ then địa ngục duy Chúa Jesus,
Đấng được tán mỹ muôn thu.

 

 

Copyright © 2012-2022