Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 73
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền
Cho kẻ chăn nghèo đang thức quanh miền,
Quây quần cùng nhau canh giữ chiên nhà,
Đêm giá canh trường thân phủ sương già.
Điệp Khúc:
Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên,
Chính đêm sanh Vua Y-sơ-ra-ên!
2. Bỗng một ngôi sao họ thấy xa xa,
Đang chiếu bên trời đông ánh rạng lòa;
Tia hào quang kia soi khắp sơn hà,
Không cứ đêm ngày soi sáng muôn nhà.
3. Cũng nhờ hào quang do chính sao nầy,
Bác sĩ băng ngàn chung đến vui vầy,
Bước lần lần theo sao sáng trên trời,
Nôn nả đi tìm Vua mới ra đời.
4. Nay mừng nô-ên ta hát một bài,
Cung kính khen ngợi Chân Chúa thiên đài,
Muôn vật được nên do Chúa phán tuyên,
Tuôn huyết tha tội ơn cứu linh huyền.

 

 

Copyright © 2012-2022