Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 20
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

1. Đồng ngợi khen Đấng quân lâm muôn đời
Từ thượng thiên tỏ quyền oai
Chúa phó Con Một, nguyên Đấng vô tội
Chịu hình thay thế nhân loại.


Điệp Khúc:
Đồng ngợi danh Jêsus
Tôn kính danh Jêsus
Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus
Đồng ngợi danh Jêsus
Tôn kính danh Jêsus
Đồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.


2. Ngợi tụng danh Chúa quang minh muôn đời
Toàn quyền trên cả kiền khôn
Cánh hữu Thiên Phụ, Jêsus đang ngồi
Được toàn thiên sứ suy tôn.


3. Christ là Thân hữu hy sinh thục hồi
Loài người hư mất hồn linh
Chúa đã lo liệu phương cứu cho rồi
Ngài vì ta phải lâm hình.


4. Biệt hiệu Mưu sĩ danh cao lạ lùng
Thần bình an, Chúa quyền oai
Đắc thắng quân thù, muôn nước phục tùng
Trị vì ngôi báu lâu dài.

Copyright © 2012-2022