Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 2/4
Bài số: 75
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Nơi Bết-lê-hem trong Giu-đa
Canh khuya Chúa Jêsus sanh ra
Bỏ nơi thiên đàng ngôi quang vinh
Chúa đã lâm trần cứu dân mình.
Điệp Khúc:
Nô-ên đêm vui thỏa!
Jêsus tìm kiếm ta
Nô-ên đêm vui thỏa!
Ấy đêm hạnh phước muôn nhà.
2. Xưa thiên binh cùng nhau hân hoan
Cao rao phước âm cho nhân gian
Nay ta rao truyền tin Christ sinh
Để thế gian nhận biết Vua mình.
3. Thiếu nhi ta cùng nhau ca lên
Hân hoan nhóm quanh cây Nô-êm
Nhắc nhau câu chuyện Jêsus sinh
Để chết trên thập giá thay mình.

 

 

Copyright © 2012-2022