Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 2/4
Bài số: 35
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Nguyện đêm nay Christ hà phước tĩnh an
Lúc tôi nằm gần yên giấc vàng
Giờ tôi xưng tội cùng khuyết điểm đây
Chúa tất cứu rịt lành lòng này.
2. Dầu quanh tôi sự tàn phá phủ bao
Dẫu tên độc thù chăm nảy vào
Thì tôi luôn nằm bình tĩnh ngủ ngon
Bởi Chúa bảo thiên thần gìn tròn.
3. Dầu ban đêm mù mịt khủng khiếp thay
Tối tăm tuyệt chẳng che mắt Ngài
Jêsus Christ nào hề chớp mắt đâu
Thức dẫn dắt chiên Ngài nhiệu mầu.
4. Dầu đêm nay bị thần chết hãm vô
Chỗ tôi nằm thành ra mả mồ
Nguyền ban mai diệu kỳ đánh thức tôi
Đến nước Chúa quang rạng đời đời.

 

 

Copyright © 2012-2022