Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Chúc Hôn Lễ

Bài số: 401

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Bài số: 402

Chúc Mừng Gia Đình Mới

Bài số: 403

Trong Christ Yên Giấc

Bài số: 404

Vùn Vụt Năm Cũ Nay Đã Qua

Bài số: 405

Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

Bài số: 406

Phước Thay Mối Dây Kết Thân

Bài số: 407

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 408

Ơn Trời Cao Sâu

Bài số: 409

Tiếng Gọi Con Gặt

Bài số: 410

Đây Phận Sự Tôi Đảm Đương

Bài số: 411

Việt Nam Ca

Bài số: 412

Ngợi Danh Jesus

Bài số: 413

Mùa Gặt Đã Đến

Bài số: 414

Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay!

Bài số: 415

Chúa Là Vua

Bài số: 416

Trông Mong Ơn Chí Cao

Bài số: 417

Vua Đến

Bài số: 418

Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Bài số: 419

Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Bài số: 420

Đoạn Thiên Ca

Bài số: 421

Khuya Nay Trên Đỉnh Núi Ô-li-ve

Bài số: 422

Chúa Chí Thánh Vinh Quang

Bài số: 423

Xin Cha Đưa Anh

Bài số: 424

Nước Đức Chúa Trời

Bài số: 425

Yên Chăng? Êm Chăng?

Bài số: 426

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 427

Nguyện Ngài Nhớ Tôi

Bài số: 428

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 429

Tin Cậy Vâng Lời

Bài số: 430

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 431

Xin Chúa Mở Mắt Tôi

Bài số: 432

Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 433

Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Bài số: 434

Khá Ngợi Khen Chúa

Bài số: 435

Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi

Bài số: 436

Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Bài số: 437

Chúng Ta Như Chiên Đi Lạc

Bài số: 438

Đã Lăn Xa

Bài số: 439

Hãy Tin Jesus Christ

Bài số: 440

Đổi Mới Tâm Tôi

Bài số: 441

Ơn Cao Sâu Rộng

Bài số: 442

Chúa Nhận Lời

Bài số: 443

Lòng Tôi Vui Vẻ

Bài số: 444

Qua Đời Sẽ Đến Đâu?

Bài số: 445

Mến Yêu Jesus

Bài số: 446

Danh Quí Trọng

Bài số: 447

Trên Đường Hẹp Của Chúa

Bài số: 448

Xin Vô Tâm Hồn

Bài số: 449

Đừng Sợ Chi

Bài số: 450

Chúa Kíp Đến

Bài số: 451

Thưa Jesus Vài Câu

Bài số: 452

Dặn Lòng Trung Tín

Bài số: 453

Tôi Mến Ngài

Bài số: 454

Vẻ Tươi Đẹp Của Christ

Bài số: 455

Sự Thương Yêu Lạ Lùng

Bài số: 456

Ân Điển Của Chúa

Bài số: 457

Danh Dịu Dàng Hơn Hết

Bài số: 458

Đi Đến Si-ôn

Bài số: 459

Ánh Sáng Trong Tâm Hồn

Bài số: 460

Gần Cùng Chúa Tôi

Bài số: 461

Cánh Chúa Hằng Sống

Bài số: 462

Thiết Nghĩa Jesus

Bài số: 463

Đi Từ Bước Với Chúa

Bài số: 464

Jesus Cứu Người Ta

Bài số: 465

Tôi Là Người Tội

Bài số: 466

Sổ Sinh Mạng

Bài số: 467

Jesus Đền Tội

Bài số: 468

Cứu Chúa Tôi

Bài số: 469

Nước Vĩnh Sanh

Bài số: 470

Quay Đến Jesus

Bài số: 471

Sự Yêu Thương Lớn Lao

Bài số: 472

Báo Tin Lành

Bài số: 473

Ở Gô-gô-tha

Bài số: 474

Jesus Rất Quí

Bài số: 475

Jesus Đâu,Thiên Đàng Đó

Bài số: 476

Bình Yên Rất Phước

Bài số: 477

Chúa Jesus Là Nơi Yên Nghỉ Tôi

Bài số: 478

Chúa Biết Rõ

Bài số: 479

Tôi Sống Cho Chúa

Bài số: 480

Jesus! Cứu Chúa, Hoa Tiêu

Bài số: 481

Đấng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 482

Cầu Nguyện Cho Anh

Bài số: 483

Hãy Trung Tín

Bài số: 484

Vinh Thay Cho Tôi

Bài số: 485

Kìa, Chúa Đến!

Bài số: 486

Khi Chúa Kêu Tên, Tôi Sẽ Ở Đó!

Bài số: 487

Về Nhà Chúa

Bài số: 488

Màn Sương Tiêu Tan

Bài số: 489

Chúa Nhậm Lời Khẩn Nguyện!

Bài số: 490

Ánh Sáng Ta Đợi Chờ Kìa Ban Mai

Bài số: 491

Giống Như Cứu Chúa Tôi

Bài số: 492

Thành Vinh Hiển

Bài số: 493

Đến Thiên Đàng

Bài số: 494

Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ

Bài số: 495

Suối Huyết

Bài số: 496

Đáng Ngợi Khen Chúa

Bài số: 497

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 498

Tôi Đến Thập Tự Giá

Bài số: 499

Nhìn Xem Chúa Cứu Thế

Bài số: 500

Copyright © 2012-2022