Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Tán Mỹ Jesus

Bài số: 101

Bây Giờ Tôi Tin

Bài số: 102

Christ Phục Sanh

Bài số: 103

Ngày Nay Chúa Phục Sanh

Bài số: 104

Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Bài số: 105

Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng

Bài số: 106

Jesus Chân Chúa Lại Sống

Bài số: 107

Thiên Ca Vô Đối

Bài số: 108

Trái Đầu Mùa

Bài số: 109

Chúa Chẳng Ở Nơi Mộ Nầy

Bài số: 110

Chúa Sống

Bài số: 111

Jesus Phục Sanh

Bài số: 112

Khúc Kim Cầm

Bài số: 113

Kìa! Nhìn Vua Thăng Thiên

Bài số: 114

Tôn Vinh Jesus

Bài số: 115

Quang Cảnh Tuyệt Vời

Bài số: 116

Đầu Jesus Xưa Cam Đính Mão Gai

Bài số: 117

Thầy Tế Lễ Ta

Bài số: 118

Jesus Quang Lâm

Bài số: 119

Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm

Bài số: 120

Kìa! Chúa Đến

Bài số: 121

Đờn Vàng Reo

Bài số: 122

Xa Xa Trên Ngọn Núi

Bài số: 123

Jesus Sắp Đến

Bài số: 124

Chấm Dứt Cảnh Khổ

Bài số: 125

Tia Sáng Ban Mai

Bài số: 126

Giờ Jesus Hiện Ra

Bài số: 127

Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?

Bài số: 128

Jesus Chắc Tái Lai

Bài số: 129

Hi Vọng Về Jesus Tái Lâm

Bài số: 130

Sống Trong Linh Quang Tái Lâm

Bài số: 131

Biến Canh Lạ Thay

Bài số: 132

Jesus Tái Lâm Rày Mai

Bài số: 133

Khi Chúa Tái Lâm

Bài số: 134

Kìa! Thần Yên Ủi Giáng Lai

Bài số: 135

Đầy Lòng Tôi

Bài số: 136

Thánh Linh Dẫn Dắt

Bài số: 137

Nguyền Thánh Linh Chiếu Ánh Chân Quang

Bài số: 138

Xin Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Bài số: 139

Jesus Từng Hà Hơi Các Thánh Xưa

Bài số: 140

Hà Hơi Linh

Bài số: 141

Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi

Bài số: 142

Gió Thánh Linh

Bài số: 143

Xin Linh Giê-hô-va

Bài số: 144

Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố

Bài số: 145

Căn Cơ Duy Nhất

Bài số: 146

Bao Cường Quốc Còn Đâu?

Bài số: 147

Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Bài số: 148

Nầy Si-ôn

Bài số: 149

Kinh Thánh Cao Quí

Bài số: 150

Lời Chúa Vững Lập

Bài số: 151

Kinh Thánh Và Ngọn Đèn

Bài số: 152

Ca Khen Thiên Đạo

Bài số: 153

Lời Dịu Dàng

Bài số: 154

Thánh Kinh Âm Nhạc

Bài số: 155

Một Jesus

Bài số: 156

Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Bài số: 157

Christ Gọi Bạn Mệt Nhọc

Bài số: 158

Ơn Chúa Jesus Kêu Tôi

Bài số: 159

Jesus Kêu Gọi Mọi Người

Bài số: 160

Jesus Tiếp Nghinh Tội Nhân

Bài số: 161

Chỉ Tin Nơi Ngài

Bài số: 162

Jesus Đương Đứng Khuyên Lơn

Bài số: 163

Đời Người Ngắn Ngủi

Bài số: 164

Mau Đến Theo Jesus

Bài số: 165

Về Gấp Lên

Bài số: 166

Nghinh Khách Vô

Bài số: 167

Nay Qui Hướng Cố Gia

Bài số: 168

Jesus! Đứng Trước Cửa

Bài số: 169

Chúa Ôi! Tôi Lại Ngay!

Bài số: 170

Vầng Đá Muôn Đời

Bài số: 171

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 172

Jesus Trọn Quyền Cứu

Bài số: 173

Christ Trả Xong Tội Trái

Bài số: 174

Tiện Danh Đã Chép Chưa Ngài

Bài số: 175

Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Bài số: 176

Nhìn Xem Jesus

Bài số: 177

Tôi Nguyện Đến Liền

Bài số: 178

Kìa! Cửa Cứu Rỗi

Bài số: 179

Jesus! Tôi Đến

Bài số: 180

Suối Huyết Tuôn

Bài số: 181

Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Bài số: 182

Quyền Trong Huyết Jesus

Bài số: 183

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Bài số: 184

Tâm Linh Ơi Vùng Lên Này

Bài số: 185

Huyết Jesus Thật Cao Quí

Bài số: 186

Vinh Thay Danh Jesus

Bài số: 187

Ngợi Khen Dòng Huyết

Bài số: 188

Xem Ơn Vô Lượng

Bài số: 189

Không Nhờ Bạc Vàng

Bài số: 190

Vì Tôi

Bài số: 191

Con Sông Tẩy Uế

Bài số: 192

Gần Thập Tự

Bài số: 193

Ha-lê-lu-gia! Ngợi Khen Thập Tự

Bài số: 194

Gô-gô-tha

Bài số: 195

Chuyện Thập Giá Xưa

Bài số: 196

Khá Chăm Xem Jesus

Bài số: 197

Tại Thập Giá Bình Yên

Bài số: 198

Đời Tôi Lấy Thập Tự Làm Hiển Vinh

Bài số: 199

Mắt Ta Hằng Đưa Dắt Ngươi

Bài số: 200

Copyright © 2012-2022