Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Ôi Tình Thương

Bài số: 301

Ân Hồng Cứu Ân

Bài số: 302

Ân Điển

Bài số: 303

Lòng Luôn Tưởng Con Trời

Bài số: 304

Nguồn Ân Điển

Bài số: 305

Thắng Nhờ Ân Điển

Bài số: 306

Ân Điển Cứu Chúa

Bài số: 307

Rộng Lớn Thay Ân Trạch Chúa Jesus

Bài số: 308

Ta Thắng Nhờ Đức Tin

Bài số: 309

Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương

Bài số: 310

Ca-lép Trông Chúa

Bài số: 311

Con Trời Xông Ra Chiến Đấu

Bài số: 312

Phước Âm Jesus Muôn Thuở Còn Nguyên

Bài số: 313

Tinh Binh Jesus Tiến Lên

Bài số: 314

Tinh Binh Của Quân Thập Tự Mau Đứng Lên

Bài số: 315

Thập Tự Christ Đi Đầu

Bài số: 316

Tôi Có Phải Chiến Binh Đoàn Thập Tự

Bài số: 317

Mùa Gặt

Bài số: 318

Lo Làm Việc Mau - Đêm Đến Kìa!

Bài số: 319

Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha

Bài số: 320

Lạy Chúa Hãy Phán Với Tôi

Bài số: 321

Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay

Bài số: 322

Lo Vực Người Luân Vong

Bài số: 323

Mau Quăng Dây Cứu Sanh

Bài số: 324

Gánh Lúa Về

Bài số: 325

Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài

Bài số: 326

Hãy Chiếu Giống Hãy Đăng

Bài số: 327

Dắt Về Chúa

Bài số: 328

Báo Tin Lành

Bài số: 329

Các Thánh Đã Nghỉ Yên

Bài số: 330

Buổi Mai Rực Rỡ

Bài số: 331

Vinh Thay Cho Tôi

Bài số: 332

Mặt Gặp Mặt

Bài số: 333

Rất An Ninh Trong Cánh Christ

Bài số: 334

Ai Đó Khoác Bạch Y Rỡ Ràng

Bài số: 335

Giờ Danh Sách Tuyên Đọc

Bài số: 336

Tôi Phải Đến Thiên Tòa Chăng?

Bài số: 337

Thành Giê-ru-sa-lem Bằng Vàng

Bài số: 338

Bất Dạ Thành

Bài số: 339

Vua Anh Minh

Bài số: 340

Về Nhà Cha

Bài số: 341

Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Bài số: 342

Thế Cảnh Giống Thoi Đưa

Bài số: 343

Miền Vinh Hiển

Bài số: 344

Nơi Vĩnh Phước

Bài số: 345

Thiên Cung Là Quê Hương

Bài số: 346

Tại Nhà Chúa, Ta Còn Xa Nhau Đâu?

Bài số: 347

Gia Hương Cơ Đốc Nhân

Bài số: 348

Jesus Cứu

Bài số: 349

Vạn Ức Sanh Linh Trầm Luân Mỗi Ngày

Bài số: 350

Jesus Sẽ Cai Trị

Bài số: 351

Mạng Lịnh Duy Nhứt

Bài số: 352

Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền

Bài số: 353

Mọi Người Cần Được Cứu

Bài số: 354

Quyết Rao Tin Lành

Bài số: 355

Mau Chiếu Ra

Bài số: 356

Ta Sai Ngươi Đi Đánh Lưới Tội Nhân

Bài số: 357

Trách Nhiệm Giảng Tin Lành

Bài số: 358

Si-ôn Ơi! Mau Lên Ngươi

Bài số: 359

Hãy Nói Đi

Bài số: 360

Ai Giảng Tin Lành?

Bài số: 361

Xin Chúa Sai

Bài số: 362

Jesus Yêu Tôi

Bài số: 363

Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Bài số: 364

Được Làm Bạn Cùng Jesus

Bài số: 365

Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Bài số: 366

Đấng Chăn Hiền Lành

Bài số: 367

Chúa Truyền Hãy Soi Sáng

Bài số: 368

Tôi Đứng Cách Khiêm Cung

Bài số: 369

Tôi Dầu Nhỏ

Bài số: 370

Một Tia Sáng

Bài số: 371

Châu Báu Vua Jesus Christ

Bài số: 372

Vinh Quang, Vinh Quang!

Bài số: 373

Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt

Bài số: 374

Sẵn Sàng

Bài số: 375

Không Nên Khuất Kế Sa Tan

Bài số: 376

Tại Chốn Trận Tiền

Bài số: 377

Trung, Thành, Tín, Nghĩa

Bài số: 378

Bạn Đứng Phía Nào?

Bài số: 379

Thuộc Jesus Thỏa Vui

Bài số: 380

Quyết Sống Cho Christ

Bài số: 381

Mừng Vui! Thanh Niên Ta Hát

Bài số: 382

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Bài số: 383

Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ

Bài số: 384

Hư Không

Bài số: 385

Khi Jesus Qua

Bài số: 386

Muôn Tội Lăn Xa

Bài số: 387

Hãy Theo Ta

Bài số: 388

Theo Chúa

Bài số: 389

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Bài số: 390

Ngắm Jesus Đừng Xao

Bài số: 391

Gô-gô-tha

Bài số: 392

Trông Đấng Chăn Chiên Khoan Nhơn

Bài số: 393

Lạy Từ Phụ

Bài số: 394

Ôi Cha Thánh Khiết

Bài số: 395

Viên Ngọc Đẹp Ròng

Bài số: 396

Báp Têm Trong Jesus

Bài số: 397

Theo Gương Chúa Chịu Báp Têm

Bài số: 398

Truy Niệm Chúa

Bài số: 399

Tiệc Thánh

Bài số: 400

Copyright © 2012-2022