Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

N

Bìa của Ngợi Giê-hô-va

Ngợi Giê-hô-va

Bài số: 14
Bìa của Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Bài số: 25
Bìa của Ngợi Danh Jesus

Ngợi Danh Jesus

Bài số: 27
Bìa của Ngợi Khen Cứu Chúa

Ngợi Khen Cứu Chúa

Bài số: 29
Bìa của Ngợi Danh Jesus Rất Oai-Quyền

Ngợi Danh Jesus Rất Oai-Quyền

Bài số: 31
Bìa của Ngợi Khen Ðấng Oai Nghi Muôn Ðời

Ngợi Khen Ðấng Oai Nghi Muôn Ðời

Bài số: 34
Bìa của Nầy Tình Yêu Thương

Nầy Tình Yêu Thương

Bài số: 35
Bìa của Nô-ên Ðầu Tiên

Nô-ên Ðầu Tiên

Bài số: 44
Bìa của Ngợi Con Thánh

Ngợi Con Thánh

Bài số: 53
Bìa của Nằm Yên Trong Máng Chiên

Nằm Yên Trong Máng Chiên

Bài số: 66
Bìa của Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Bài số: 71
Bìa của Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Bài số: 78
Bìa của Ngài Là Ai?

Ngài Là Ai?

Bài số: 84
Bìa của Nơi Gô-gô-tha

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 92
Bìa của Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Bài số: 108
Bìa của Nơi Thập Tự

Nơi Thập Tự

Bài số: 109
Bìa của Nơi Chân Thập Tự

Nơi Chân Thập Tự

Bài số: 110
Bìa của Nhìn Cây Thập Tự

Nhìn Cây Thập Tự

Bài số: 112
Bìa của Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Bài số: 114
Bìa của Nhìn Xem Jesus

Nhìn Xem Jesus

Bài số: 116
Bìa của Ngài Là Chúa

Ngài Là Chúa

Bài số: 118
Bìa của Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 128
Bìa của Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm

Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm

Bài số: 151
Bìa của Nguồn Ân Điển

Nguồn Ân Điển

Bài số: 152
Bìa của Ngài Vực Tôi

Ngài Vực Tôi

Bài số: 156
Bìa của Ngợi Khen Dòng Huyết

Ngợi Khen Dòng Huyết

Bài số: 161
Bìa của Nguyện Theo Jesus

Nguyện Theo Jesus

Bài số: 170
Bìa của Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Bài số: 181
Bìa của Ngài Cứu Tôi

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 189
Bìa của Như Cánh Chim Bay Lên

Như Cánh Chim Bay Lên

Bài số: 200
Bìa của Ngài Dìu Dắt Tôi

Ngài Dìu Dắt Tôi

Bài số: 208
Bìa của Nguyện Theo Ý Cha

Nguyện Theo Ý Cha

Bài số: 228
Bìa của Nếu Khi Nào

Nếu Khi Nào

Bài số: 234
Bìa của Nguyện Đưa Dắt Bao Người

Nguyện Đưa Dắt Bao Người

Bài số: 241
Bìa của Ngày Vui Vẻ

Ngày Vui Vẻ

Bài số: 254
Bìa của Nào Bước Cùng Jesus

Nào Bước Cùng Jesus

Bài số: 257
Bìa của Ngợi Khen Vì Được Cứu

Ngợi Khen Vì Được Cứu

Bài số: 259
Bìa của Ngươi Phải Tái Sinh

Ngươi Phải Tái Sinh

Bài số: 272
Bìa của Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa

Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa

Bài số: 279
Bìa của Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Bài số: 286
Bìa của Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước

Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước

Bài số: 307
Bìa của Như Ý Cha

Như Ý Cha

Bài số: 312
Bìa của Nơi Đâu Có Chúa

Nơi Đâu Có Chúa

Bài số: 331
Bìa của Nầy Là Truyện Ký Tôi

Nầy Là Truyện Ký Tôi

Bài số: 341
Bìa của Nương Cánh Vĩnh Sinh

Nương Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 342
Bìa của Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 343
Bìa của Nắm Chặt Lời Hứa

Nắm Chặt Lời Hứa

Bài số: 349
Bìa của Ngắm Jesus Đừng Sao

Ngắm Jesus Đừng Sao

Bài số: 351
Bìa của Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh

Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh

Bài số: 359
Bìa của Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Bài số: 368
Bìa của Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Bài số: 371
Bìa của Nguyện Cung Hiến Chúa Cả Đời

Nguyện Cung Hiến Chúa Cả Đời

Bài số: 373
Bìa của Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Bài số: 380
Bìa của Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Bài số: 381
Bìa của Nương Mình Trong Cánh Chúa

Nương Mình Trong Cánh Chúa

Bài số: 383
Bìa của Nơi Vĩnh Phước

Nơi Vĩnh Phước

Bài số: 398
Bìa của Nhà Trên Trời

Nhà Trên Trời

Bài số: 402
Bìa của Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Bài số: 416
Bìa của Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số: 420
Bìa của Ngày Giờ Qua

Ngày Giờ Qua

Bài số: 423
Bìa của Ngôi Hai Xuống Đời

Ngôi Hai Xuống Đời

Bài số: 446
Bìa của Người Đã Đến

Người Đã Đến

Bài số: 447
Bìa của Này Anh Thấy Không

Này Anh Thấy Không

Bài số: 451
Bìa của Nguyện Sống Với Jesus

Nguyện Sống Với Jesus

Bài số: 453
Bìa của Nguồn Trông Cậy Muôn Đời

Nguồn Trông Cậy Muôn Đời

Bài số: 470
Bìa của Những Lời Khuyên Dạy

Những Lời Khuyên Dạy

Bài số: 477
Bìa của Ngợi Danh Giê-hô-va

Ngợi Danh Giê-hô-va

Bài số: 493