Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

N

Ngợi Giê-hô-va

Bài số: 14

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Bài số: 25

Ngợi Danh Jesus

Bài số: 27

Ngợi Khen Cứu Chúa

Bài số: 29

Ngợi Danh Jesus Rất Oai-Quyền

Bài số: 31

Ngợi Khen Ðấng Oai Nghi Muôn Ðời

Bài số: 34

Nầy Tình Yêu Thương

Bài số: 35

Nô-ên Ðầu Tiên

Bài số: 44

Ngợi Con Thánh

Bài số: 53

Nằm Yên Trong Máng Chiên

Bài số: 66

Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Bài số: 71

Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh

Bài số: 78

Ngài Là Ai?

Bài số: 84

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 92

Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha

Bài số: 108

Nơi Thập Tự

Bài số: 109

Nơi Chân Thập Tự

Bài số: 110

Nhìn Cây Thập Tự

Bài số: 112

Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Bài số: 114

Nhìn Xem Jesus

Bài số: 116

Ngài Là Chúa

Bài số: 118

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 128

Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm

Bài số: 151

Nguồn Ân Điển

Bài số: 152

Ngài Vực Tôi

Bài số: 156

Ngợi Khen Dòng Huyết

Bài số: 161

Nguyện Theo Jesus

Bài số: 170

Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Bài số: 181

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 189

Như Cánh Chim Bay Lên

Bài số: 200

Ngài Dìu Dắt Tôi

Bài số: 208

Nguyện Theo Ý Cha

Bài số: 228

Nếu Khi Nào

Bài số: 234

Nguyện Đưa Dắt Bao Người

Bài số: 241

Ngày Vui Vẻ

Bài số: 254

Nào Bước Cùng Jesus

Bài số: 257

Ngợi Khen Vì Được Cứu

Bài số: 259

Ngươi Phải Tái Sinh

Bài số: 272

Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa

Bài số: 279

Nguyện Càng Yêu Thương Christ

Bài số: 286

Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước

Bài số: 307

Như Ý Cha

Bài số: 312

Nơi Đâu Có Chúa

Bài số: 331

Nầy Là Truyện Ký Tôi

Bài số: 341

Nương Cánh Vĩnh Sinh

Bài số: 342

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 343

Nắm Chặt Lời Hứa

Bài số: 349

Ngắm Jesus Đừng Sao

Bài số: 351

Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh

Bài số: 359

Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa

Bài số: 368

Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết

Bài số: 371

Nguyện Cung Hiến Chúa Cả Đời

Bài số: 373

Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba

Bài số: 380

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Bài số: 381

Nương Mình Trong Cánh Chúa

Bài số: 383

Nơi Vĩnh Phước

Bài số: 398

Nhà Trên Trời

Bài số: 402

Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ

Bài số: 416

Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số: 420

Ngày Giờ Qua

Bài số: 423

Ngôi Hai Xuống Đời

Bài số: 446

Người Đã Đến

Bài số: 447

Này Anh Thấy Không

Bài số: 451

Nguyện Sống Với Jesus

Bài số: 453

Nguồn Trông Cậy Muôn Đời

Bài số: 470

Những Lời Khuyên Dạy

Bài số: 477

Ngợi Danh Giê-hô-va

Bài số: 493

Copyright © 2011-2021