Giải thích từ ngữ

H

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Bài số: 4

Hỡi Môn Đồ Trung Tín

Bài số: 55

Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

Bài số: 62

Hô-sa-na!

Bài số: 65

Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời

Bài số: 77

Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số: 81

Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Bài số: 86

Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng

Bài số: 106

Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm

Bài số: 120

Hi Vọng Về Jesus Tái Lâm

Bài số: 130

Hà Hơi Linh

Bài số: 141

Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Bài số: 182

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Bài số: 184

Huyết Jesus Thật Cao Quí

Bài số: 186

Ha-lê-lu-gia! Ngợi Khen Thập Tự

Bài số: 194

Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu

Bài số: 230

Hãy Giơ Tay Ra

Bài số: 247

Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Bài số: 266

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Bài số: 292

Hãy Chiếu Giống Hãy Đăng

Bài số: 327

Hãy Nói Đi

Bài số: 360

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Bài số: 383

Hư Không

Bài số: 385

Hãy Theo Ta

Bài số: 388

Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Bài số: 419

Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi

Bài số: 436

Hãy Tin Jesus Christ

Bài số: 440

Hãy Trung Tín

Bài số: 484

Hô-sa-na

Bài số: 528

Ha-lê-lu-gia!

Bài số: 538

Hướng Lên Chúa Trên Trời

Bài số: 545

Ha-lê-lu-gia, Jêsus Đến!

Bài số: 569

Hoa Hồng Sa-rôn

Bài số: 577

Hứa Ngôn Nghìn Xưa

Bài số: 620

Hãy Theo Jêsus

Bài số: 638

Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi

Bài số: 664

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Bài số: 674

Học Theo Chúa

Bài số: 685

Hãy Ca Hát và Nguyện Cầu

Bài số: 711

Hãy Cầu Xin

Bài số: 712

Hãy Tin Nơi Ngài

Bài số: 719

Hằng Soi Sáng

Bài số: 837

Hãy Tin Nhận

Bài số: 863

Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi

Bài số: 868

Hứa Nguyện

Bài số: 870

Hãy Ca Hát Lên

Bài số: 874

Hỡi Si-ôn, Vùng Lên

Bài số: 875

Hát Lên, Hỡi Lữ Khách

Bài số: 876

Hãy Yêu Thương Nhau

Bài số: 883

Copyright © 2011-2021