Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 65
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Hô-sa-na! Đấng kính khen đại danh Jêsus chính Chân Thần,
Vì yêu nhân thế hôm nay bỏ ngai vàng vinh hiển lâm trần.
Ấy chính danh con độc sanh từ trong lòng Cha chí nhân,
Hạ sanh đem theo ân điển, lại sanh cho ai tin kính,
Lại sanh bởi chính Thần Linh.
2. Hô-sa-na! Đấng kính khen Ngài cho ta sống vui đời đời,
Được hân hoan ở tâm linh bởi ta nhờ danh thánh Con Trời;
Khúc thánh ca nầy nguyện tâu ngợi khen thần danh khắp nơi,
Bầy con thân yêu Cha thánh cùng nhau hân hoan ca xướng,
Cùng hoan ca khúc bình khương.
3. Hô-sa-na! Đáng kính khen Bạn Jê-sus, ái tâm rạng ngời,
Ngài vui tha thứ cho ai ăn năn tội quay bước về nhà;
Chúa tốn khiêm vâng phục Cha, Ngài vui mang nhân tính ta,
Ngài nguyên Ngôi Hai vinh hiển,
Vì thương ta mang nhân tính,
Tạm che khuất tính Thần Minh.
4. Hô-sa-na! Hãy hát khen Jêsus Christ, Đấng rất công bình,
Vì muôn dân Chúa hy sinh thân vàng đền xong hết tội tình;
Chính Vua trên muôn vị vua từ nơi vinh hiển giáng sanh,
Ngài đưa ta lên thiên quốc nhờ linh năng huyết tuôn chảy;
Hô-sa-na! đáng ngợi thay!
5. Hô-sa-na! Hỡi chúng dân tự do, trung tín vui ca mừng,
Cùng reo vang Hô-sa-na với tinh thần hăng hái tưng bừng;
Hô-sa-na! Thanh bình ca, hòa vui ngợi khen Thánh Quân,
Nghìn muôn năm ca không dứt,
Hô-sa-na! Vua vinh hiển!
Hô-sa-na Chúa thượng thiên!

 

 

Copyright © 2012-2022