Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 6/8
Bài số: 77
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Ai tin thành thực câu kinh thánh đây,
Đều hưởng ơn vẹn tuyền;
Hôm qua ngày nay cho đến mãi sau,
Jesus vẫn y nguyên.
Chúa vẫn thương tội nhân cứu rỗi ngay,
Trị bất căn bịnh nào,
Phong ba bình tịnh, tang tóc ủy yên,
Chúa hiển vinh dường bao.
Điệp Khúc:
Jesus bữa qua hôm nay, mãi sau,
Thật không thay đổi đâu;
Chúa bất biến tuy non sông đổi màu,
Đẹp bấy danh Jesus,
Vinh Diệu danh Jesus,
Vinh thay danh Jesus.
Dẫu thiên di, địa dịch Ngài còn đấy,
Hiển vinh danh Ngài thay!
2. Xưa Jesus bạn thân của ác nhân,
Hiện kiếm anh lạc về;
Xin anh quì phục nơi chân Chúa mau,
Ăn năn chớ hoang mê.
Đấng đã phán: “Ta cũng miễn xét ngươi,
Về, chớ tái phạm rày”.
Đinh ninh kia Ngài đem câu ấy
Vui phán với anh ngày nay.
3. Hai môn đồ về Em-ma-út xưa,
Được Chúa ta đi cùng;
Nay trên đuờng đời ta đang tiến đây,
Jesus cũng đi chung.
Chẳng mấy lúc ta sẽ thấy Jesus,
Ngày ấy xin mau Ngài;
Nhưng Jesus phục lâm như Jesus
Lúc cất lên nào sai.

 

 

Copyright © 2012-2022