Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 6/8
Bài số: 62
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Hỡi Bết-lê-hem tiểu thôn cô quạnh
Bình yên bấy trong vùng ngươi
Người đang ngủ mê, đất đang an tịnh
Nhật thưa ánh sao trên trời
Phố lều thưa thớt đắm trong giấc nồng
Ánh sáng thiên thượng bật ra
Nghìn xưa khiếp kinh cách xa hy vọng
Giờ nay giữa người chung hòa.
2. Trời khuya, thế gian ngủ mê đâu ngờ
Giờ Ma-ri sinh Jêsus
Kìa thiên sứ đang nhóm nhau tôn thờ
Chờ xem ái tâm Thiên Phụ
Các vì tinh tú ứng thanh chung lời
Báo cáo Con Trời vừa sinh
Hòa thanh tán dương Thánh Vương ra đời
Trần gian hưởng ơn thanh bình.
3. Thật yên tĩnh thay Chúa ban ơn lành
Từ nay phước ban cùng nơi
Là Ngôi chí tôn ở trên thiên thành
Lặng yên giáng cư tâm người
Dưới đời chan chứa xấu xa hư hoại
Mấy ai khen ngợi Ngài nay?
Hễ ai biết khiêm tốn hoan nghinh Ngài
Christ vô ở trong tâm rày.
4. Nguyện Con Trẻ Bết-lê-hem đêm này
Ngự vô chính nơi lòng đây
Trục tăm tối ra, thổi tan mây vầy
Cầu Christ giáng sinh tâm này
Sứ trời rao vang phước âm chi tày
Christ sinh như người lạ thay!
Em-ma-nu-ên hỡi, tôi xin Ngài
Ngự luôn ở tâm tôi rày.

 

 

Copyright © 2012-2022