Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

N

Bìa của Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Bài số: 1
Bìa của Nguồn Ơn Phước

Nguồn Ơn Phước

Bài số: 5
Bìa của Ngợi Tôn Chúa

Ngợi Tôn Chúa

Bài số: 9
Bìa của Nguồn Cứu Giúp

Nguồn Cứu Giúp

Bài số: 17
Bìa của Ngước Mắt Lên Đồi

Ngước Mắt Lên Đồi

Bài số: 25
Bìa của Ngợi Ca Danh Oai Nghi

Ngợi Ca Danh Oai Nghi

Bài số: 33
Bìa của Ngợi Ca Jêsus

Ngợi Ca Jêsus

Bài số: 37
Bìa của Ngài Là Vua

Ngài Là Vua

Bài số: 60
Bìa của Ngài Là Ai?

Ngài Là Ai?

Bài số: 62
Bìa của Niềm Vui Thiên Đàng

Niềm Vui Thiên Đàng

Bài số: 78
Bìa của Nô-ên Đầu Tiên

Nô-ên Đầu Tiên

Bài số: 79
Bìa của Người Khách Lạ Ga-li-lê

Người Khách Lạ Ga-li-lê

Bài số: 93
Bìa của Nhìn Thập Tự

Nhìn Thập Tự

Bài số: 98
Bìa của Như Chiên Đi Lạc

Như Chiên Đi Lạc

Bài số: 101
Bìa của Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

Bài số: 110
Bìa của Nơi Chân Thập Tự

Nơi Chân Thập Tự

Bài số: 112
Bìa của Nhìn Vua Thăng Thiên

Nhìn Vua Thăng Thiên

Bài số: 121
Bìa của Nếu Chúa Đến Hôm Nay?

Nếu Chúa Đến Hôm Nay?

Bài số: 127
Bìa của Nhìn Lên Jêsus

Nhìn Lên Jêsus

Bài số: 143
Bìa của Nương Trong Chúa

Nương Trong Chúa

Bài số: 154
Bìa của Nguyện Cầu

Nguyện Cầu

Bài số: 178
Bìa của Nhìn Vua Vinh Hiển

Nhìn Vua Vinh Hiển

Bài số: 235
Bìa của Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 239
Bìa của Như Ý Cha

Như Ý Cha

Bài số: 245
Bìa của Nương Cánh Chúa

Nương Cánh Chúa

Bài số: 249
Bìa của Nương Trên Jêsus

Nương Trên Jêsus

Bài số: 260
Bìa của Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba

Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba

Bài số: 266
Bìa của Nguồn An Bình

Nguồn An Bình

Bài số: 278
Bìa của Người Chăn Dẫn Dắt

Người Chăn Dẫn Dắt

Bài số: 285
Bìa của Ngài Biết Rõ

Ngài Biết Rõ

Bài số: 295
Bìa của Ngài Cứu Tôi

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 304
Bìa của Nguyện Theo Jêsus

Nguyện Theo Jêsus

Bài số: 312
Bìa của Nguyền Theo Bước Chân Người

Nguyền Theo Bước Chân Người

Bài số: 314
Bìa của Ngắm Jêsus

Ngắm Jêsus

Bài số: 320
Bìa của Nào Đi Lên

Nào Đi Lên

Bài số: 336
Bìa của Niềm Vinh Hạnh

Niềm Vinh Hạnh

Bài số: 340
Bìa của Nơi Vĩnh Phúc

Nơi Vĩnh Phúc

Bài số: 347
Bìa của Nền Hội Thánh

Nền Hội Thánh

Bài số: 352
Bìa của Ngày Vui

Ngày Vui

Bài số: 366
Bìa của Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa

Bài số: 369
Bìa của Nhà Trên Trời

Nhà Trên Trời

Bài số: 375
Bìa của Nhờ Huyết Chúa

Nhờ Huyết Chúa

Bài số: 397
Bìa của Ngợi Ca Cứu Chúa

Ngợi Ca Cứu Chúa

Bài số: 398
Bìa của Nơi Gô-gô-tha

Nơi Gô-gô-tha

Bài số: 401
Bìa của Ngươi Yêu Ta Chăng?

Ngươi Yêu Ta Chăng?

Bài số: 430
Bìa của Nguồn Tình Yêu

Nguồn Tình Yêu

Bài số: 441
Bìa của Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Bài số: 454
Bìa của Nhìn Lên Cha Thánh

Nhìn Lên Cha Thánh

Bài số: 455
Bìa của Nơi Ẩn Trú Muôn Đời

Nơi Ẩn Trú Muôn Đời

Bài số: 478
Bìa của Này Anh Thấy Không

Này Anh Thấy Không

Bài số: 480
Bìa của Niềm Vui

Niềm Vui

Bài số: 486
Bìa của Người Đã Đến

Người Đã Đến

Bài số: 497
Bìa của Nắm Chặt Lời Hứa

Nắm Chặt Lời Hứa

Bài số: 497