Giải thích từ ngữ

Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

H

HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN

Bài số: 8

HIỆP LẠI TRONG ÂN ĐIỂN

Bài số: 14

HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA

Bài số: 20

HÁT VÌ GIÊ-XU

Bài số: 23

HIỆP MỘT

Bài số: 25

HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 27

HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA

Bài số: 29

HÁT CHO NGÀI

Bài số: 49

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 58

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 69

HÁT HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 84

HÔ-SA-NA

Bài số: 98

HÁT NHƯ ĐA-VÍT

Bài số: 107

HÃY ĐI CHÚA ĐANG GỌI

Bài số: 148

HÃY ĐẾM CÁC PHƯỚC ƠN CHÚA BAN

Bài số: 194

HÁY HÁT LÊN

Bài số: 230

HÃY ĐẾN VỚI CHA

Bài số: 263

HÃY TIN NHẬN

Bài số: 284

HƯỚNG TÂM LÊN

Bài số: 292

HÃY ĐẾN BẾN CHA

Bài số: 301

HUYỀN DIỆU ĐÊM THÁNH

Bài số: 321

HÃY THẮP SÁNG LÊN

Bài số: 355

HẰNG CHIẾU

Bài số: 368

Copyright © 2011-2021