Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

C

Bìa của Cùng Dâng Lời Ca

Cùng Dâng Lời Ca

Bài số: 5
Bìa của Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi

Bài số: 7
Bìa của Ca Ngợi Chúa

Ca Ngợi Chúa

Bài số: 11
Bìa của Chuyện Tôi Ưa Ca Hát

Chuyện Tôi Ưa Ca Hát

Bài số: 21
Bìa của Chúng Tôi Vua Miền Ðông

Chúng Tôi Vua Miền Ðông

Bài số: 52
Bìa của Chúa Jesus Lâm Phàm

Chúa Jesus Lâm Phàm

Bài số: 58
Bìa của Ca Vang Lên

Ca Vang Lên

Bài số: 63
Bìa của Chẳng Có Ai Như Jesus

Chẳng Có Ai Như Jesus

Bài số: 81
Bìa của Cứu Chúa Siêu Việt

Cứu Chúa Siêu Việt

Bài số: 89
Bìa của Chúa Mang Thập Hình

Chúa Mang Thập Hình

Bài số: 96
Bìa của Chỉ Vì Tội Tôi

Chỉ Vì Tội Tôi

Bài số: 101
Bìa của Cung Điện Bằng Ngà

Cung Điện Bằng Ngà

Bài số: 106
Bìa của Chúa Chí Ái

Chúa Chí Ái

Bài số: 107
Bìa của Con Đường Sự Sống

Con Đường Sự Sống

Bài số: 113
Bìa của Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Bài số: 115
Bìa của Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Bài số: 120
Bìa của Chúa Sống

Chúa Sống

Bài số: 121
Bìa của Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài

Bài số: 125
Bìa của Chờ Mong Thần Linh

Chờ Mong Thần Linh

Bài số: 134
Bìa của Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng

Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng

Bài số: 155
Bìa của Chỉ Tin Nơi Ngài

Chỉ Tin Nơi Ngài

Bài số: 166
Bìa của Christ Trả Xong Tội Lỗi

Christ Trả Xong Tội Lỗi

Bài số: 182
Bìa của Chúa Ôi! Xin Dìu Con

Chúa Ôi! Xin Dìu Con

Bài số: 198
Bìa của Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Bài số: 203
Bìa của Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi

Bài số: 206
Bìa của Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 215
Bìa của Chúa Lo Cho Ta Chăng?

Chúa Lo Cho Ta Chăng?

Bài số: 218
Bìa của Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Bài số: 219
Bìa của Chúa Biết Rõ

Chúa Biết Rõ

Bài số: 221
Bìa của Chúa Sẽ Lo Toan

Chúa Sẽ Lo Toan

Bài số: 222
Bìa của Chúa Ôi Tôi Lại Ngay

Chúa Ôi Tôi Lại Ngay

Bài số: 226
Bìa của Cơn Mưa Phước Lành

Cơn Mưa Phước Lành

Bài số: 240
Bìa của Chèo Ra

Chèo Ra

Bài số: 249
Bìa của Chứng Nhân Cho Jesus

Chứng Nhân Cho Jesus

Bài số: 253
Bìa của Chung Niềm Tin

Chung Niềm Tin

Bài số: 274
Bìa của Con Sông Tẩy Uế

Con Sông Tẩy Uế

Bài số: 275
Bìa của Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Chúa Là Hòn Đá Của Tôi

Bài số: 281
Bìa của Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Bài số: 283
Bìa của Càng Yêu Chúa Hơn

Càng Yêu Chúa Hơn

Bài số: 285
Bìa của Con Sông Thái An

Con Sông Thái An

Bài số: 301
Bìa của Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài

Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài

Bài số: 306
Bìa của Chúa Đứng Bên Ta

Chúa Đứng Bên Ta

Bài số: 321
Bìa của Chiến Binh Thập Tự

Chiến Binh Thập Tự

Bài số: 356
Bìa của Chỉ Có Jesus

Chỉ Có Jesus

Bài số: 358
Bìa của Chỗ Kẻ Đá Vững An

Chỗ Kẻ Đá Vững An

Bài số: 377
Bìa của Chúa! Bức Thành Kiên Cố

Chúa! Bức Thành Kiên Cố

Bài số: 379
Bìa của Càng Gần Chúa Hơn

Càng Gần Chúa Hơn

Bài số: 384
Bìa của Chúa Với Tôi

Chúa Với Tôi

Bài số: 391
Bìa của Có Chúa

Có Chúa

Bài số: 406
Bìa của Chúc Hôn Lễ

Chúc Hôn Lễ

Bài số: 417
Bìa của Chúa Kết Xe Duyên Lành

Chúa Kết Xe Duyên Lành

Bài số: 419
Bìa của Chúa

Chúa

Bài số: 434
Bìa của Chuyện Giáng Sinh

Chuyện Giáng Sinh

Bài số: 439
Bìa của Chúa Cao Quý

Chúa Cao Quý

Bài số: 448
Bìa của Chiên Lạc Trở Về

Chiên Lạc Trở Về

Bài số: 455
Bìa của Con Yêu! Hãy Dựa Nương Nơi Ta

Con Yêu! Hãy Dựa Nương Nơi Ta

Bài số: 465
Bìa của Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa

Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa

Bài số: 466
Bìa của Chiều Mưa

Chiều Mưa

Bài số: 472
Bìa của Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

Bài số: 481
Bìa của Chim, Hoa Và Người

Chim, Hoa Và Người

Bài số: 482
Bìa của Cảm Ơn Thượng Đế

Cảm Ơn Thượng Đế

Bài số: 483
Bìa của Chim Trời

Chim Trời

Bài số: 488
Bìa của Có Ai Biết

Có Ai Biết

Bài số: 489