Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

D

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 2

DÂNG LỜI SUY TÔN

Bài số: 5

DÂNG LÊN CHA

Bài số: 23

DUY CHA QUYỀN UY

Bài số: 26

DANH CAO QUÍ

Bài số: 40

DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

Bài số: 53

DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

Bài số: 66

DANH QUÍ TRỌNG

Bài số: 67

DANH CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 72

DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 84

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

Bài số: 90

DANH NGÀI CAO QUÍ

Bài số: 91

DANH GIÊ-XU

Bài số: 116

DIỆU THAY TÌNH CHÚA

Bài số: 268

DANH QUYỀN NĂNG

Bài số: 285

DÂN LÀNG TA CA NGỢI GIÊ-XU

Bài số: 312

DUY NHẤT LÀ NGÀI

Bài số: 315

DÂNG TIẾNG CA

Bài số: 349

DÒNG SUỐI TỪ TRỜI

Bài số: 415

DÂN THÁNH

Bài số: 456

DÂNG CHÚA ĐỜI CON

Bài số: 494

DÂNG HIẾN

Bài số: 502

DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

Bài số: 504

DẤN THÂN HẦU VIỆC

Bài số: 512

DÂNG CHÚA TÂM HỒN

Bài số: 527

DÂNG HIẾN CHO GIÊ-XU

Bài số: 529

DÂNG CHÚA TRỌN ĐỜI

Bài số: 537

DÂNG CHÚA

Bài số: 538

DÂNG LỜI CẢM TẠ

Bài số: 562

Copyright © 2011-2021