Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

D

Bìa của DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

Bài số: 2
XEM BẢN NHẠC Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca, với bao nhiê
Bìa của DÂNG LỜI SUY TÔN

DÂNG LỜI SUY TÔN

Bài số: 5
XEM BẢN NHẠC   Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đ
Bìa của DÂNG LÊN CHA

DÂNG LÊN CHA

Bài số: 23
XEM BẢN NHẠC     Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến,
Bìa của DUY CHA QUYỀN UY

DUY CHA QUYỀN UY

Bài số: 26
XEM BẢN NHẠC   Duy Cha quyền uy! Duy Cha quyền uy! Duy Cha Đấng con t
Bìa của DANH CAO QUÍ

DANH CAO QUÍ

Bài số: 40
XEM BẢN NHẠC Chúa Thánh trời cao, danh Chúa soi rạng ngời muôn
Bìa của DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

Bài số: 53
XEM BẢN NHẠC   Danh Ngài là Jesus, Jesus. Nước mắt nay còn
Bìa của DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

Bài số: 66
XEM BẢN NHẠC Dâng ngàn tiếng tung hô tán dương danh Giê-xu; Hát
Bìa của DANH QUÍ TRỌNG

DANH QUÍ TRỌNG

Bài số: 67
XEM BẢN NHẠC Giê-xu là danh quí trọng nay! Giê-xu nghìn thu khôn
Bìa của DANH CHÚA DIỆU KỲ

DANH CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 72
XEM BẢN NHẠC   1. Giê-xu, Vua trên mọi loài, Chủ Tể khắp c
Bìa của DANH TRÊN MUÔN DANH

DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 84
XEM BẢN NHẠC   Giê-xu! Danh trên hết muôn danh, Cứu Chúa di
Bìa của DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

DÂNG LỜI CHÚC TỤNG

Bài số: 90
XEM BẢN NHẠC   Ca lên người ơi, hát dội vang khắp đất tr
Bìa của DANH NGÀI CAO QUÍ

DANH NGÀI CAO QUÍ

Bài số: 91
XEM BẢN NHẠC Kìa danh Ngài rất cao, hết trên muôn muôn danh. Danh
Bìa của DANH GIÊ-XU

DANH GIÊ-XU

Bài số: 116
XEM BẢN NHẠC Giê-xu, Đấng oai quyền Chí Cao. Giê-xu, Đấng con th
Bìa của DIỆU THAY TÌNH CHÚA

DIỆU THAY TÌNH CHÚA

Bài số: 268
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DANH QUYỀN NĂNG

DANH QUYỀN NĂNG

Bài số: 285
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂN LÀNG TA CA NGỢI GIÊ-XU

DÂN LÀNG TA CA NGỢI GIÊ-XU

Bài số: 312
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DUY NHẤT LÀ NGÀI

DUY NHẤT LÀ NGÀI

Bài số: 315
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG TIẾNG CA

DÂNG TIẾNG CA

Bài số: 349
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÒNG SUỐI TỪ TRỜI

DÒNG SUỐI TỪ TRỜI

Bài số: 415
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂN THÁNH

DÂN THÁNH

Bài số: 456
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG CHÚA ĐỜI CON

DÂNG CHÚA ĐỜI CON

Bài số: 494
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG HIẾN

DÂNG HIẾN

Bài số: 502
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

Bài số: 504
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DẤN THÂN HẦU VIỆC

DẤN THÂN HẦU VIỆC

Bài số: 512
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG CHÚA TÂM HỒN

DÂNG CHÚA TÂM HỒN

Bài số: 527
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG HIẾN CHO GIÊ-XU

DÂNG HIẾN CHO GIÊ-XU

Bài số: 529
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG CHÚA TRỌN ĐỜI

DÂNG CHÚA TRỌN ĐỜI

Bài số: 537
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG CHÚA

DÂNG CHÚA

Bài số: 538
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG LỜI CẢM TẠ

DÂNG LỜI CẢM TẠ

Bài số: 562
XEM BẢN NHẠC