Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Charles Wesley
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 1

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir
Concert

Lời Bài Hát  

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

1. Hỡi Thánh Vương kíp ngự lai.
Hộ tôi cung chúc danh Ngài.
Hát lên khen ngợi;
ngợi cha sáng láng trên trời,
là danh chiến thắng muôn đời.
Nguyền quang lâm trên chính tôi, Chúa thánh muôn đời.

2. Cúi xin đạo thể ngự lai.
Nịt gươm chói sáng hiển oai.
Đoái nghe tôi nài;
Nguyện ban tứ thánh dân Ngài,
dùng chân lý nuôi tâm hoài.
Thần Nhân ôi xin giáng đây, ở chính tâm nầy.

3. Đấng ủy lạo hỡi ngự lai.
Nguyện đem thánh chứng theo Ngài.
Chính phút vui nầy:
Nguyện xin Thánh Linh năng tài,
quyền thiêng sức thiêng ai tày,
ngự vô tâm tôi Chúa ơi, quản cai muôn đời.

4. Hát khen muôn thuở nào thôi,
hiệp tôn Chân Chúa Ba Ngôi,
Chúa trên muôn loài!
Nguyền trong hiển vinh nơi Ngài,
được xem đáng tôn nghiêm hoài.
Thờ tôn, yêu thương Chúa tôi trải đến đời đời.

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời   Video  

Copyright © 2012-2022