Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Lòng Tôi Yêu Giáo Hội

Bài số: 148

Lòng Tôi Được An Ninh

Bài số: 279

Lòng Ưa Thuật Chuyện Tích Rất Hay

Bài số: 322

Lúc Anh Nguyện Cầu

Bài số: 552

Lúc Cầu Nguyện Buổi Tối

Bài số: 553

Lúc Jesus Ngự Trong Lòng

Bài số: 215

Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy

Bài số: 64

Luôn Mỗi Phút

Bài số: 295

Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm

Bài số: 45

Màn Sương Tiêu Tan

Bài số: 489

Mạng Lịnh Duy Nhứt

Bài số: 352

Mặt Gặp Mặt

Bài số: 333

Mắt Ta Hằng Đưa Dắt Ngươi

Bài số: 200

Mau Chiếu Ra

Bài số: 356

Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhứt

Bài số: 374

Mau Quăng Dây Cứu Sanh

Bài số: 324

Mau Thưa Với Jesus

Bài số: 283

Mau Đến Theo Jesus

Bài số: 165

Mến Yêu Jesus

Bài số: 446

Mệt Mỏi Được Yên Nghỉ

Bài số: 495

Miền Vinh Hiển

Bài số: 344

Mỗi Bước Trên Thiên Trình

Bài số: 760

Mỗi Bước Trên Đường

Bài số: 739

Mọi Người Cần Được Cứu

Bài số: 354

Mong Bạn Tin Cứu Chúa

Bài số: 861

Một Anh Nhi Ra Đời

Bài số: 560

Một Jesus

Bài số: 156

Một Ngày Tươi Mới

Bài số: 772

Một Ngày!

Bài số: 85

Một Tia Sáng

Bài số: 371

Mùa Gặt

Bài số: 318

Mùa Gặt Đã Đến

Bài số: 414

Mưa Phước Hạnh

Bài số: 643

Mục Tử Thức Giữ Chiên

Bài số: 67

Mừng Chúa Giáng Sinh

Bài số: 555

Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha

Bài số: 320

Mừng Thay, Nô-el!

Bài số: 506

Mừng Vui! Thanh Niên Ta Hát

Bài số: 382

Mừng Xuân

Bài số: 891

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Tác giả soạn nhạc: Louis Bourgeols
Bài số: 5

Muôn Tội Lăn Xa

Bài số: 387

Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

Bài số: 406

Nằm Yên Trong Máng Chiên

Bài số: 58

Nào Ai Chọn Đứng Bên Ngài

Bài số: 828

Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh

Bài số: 831

Này Anh Thấy Không?

Bài số: 588

Nầy Là Truyện Ký Tôi

Bài số: 269

Nay Qui Hướng Cố Gia

Bài số: 168

Nầy Si-ôn

Bài số: 149

Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay

Bài số: 157

Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố

Bài số: 145

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 265

Neo Tôi Chắc, Rất Chắc

Bài số: 427

Nếu Khi Nào Cuộc Đời Rối Ren

Bài số: 780

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Bài số: 895

Ngài Cứu Tôi

Bài số: 663

Ngài Dìu Dắt Tôi

Bài số: 271

Ngài Là Ai?

Bài số: 524

Ngài Là Tất Cả Cho Tôi

Bài số: 704

Ngài Là Vua

Bài số: 535

Ngài Vực Tôi

Bài số: 208

Ngắm Jesus Đừng Xao

Bài số: 391

Ngày Ấy Sẽ Đến

Bài số: 613

Ngày Chúa Mau Đến

Bài số: 614

Ngày Cứu Chúa Bước Đến

Bài số: 603

Ngày Gần Tàn Rồi

Bài số: 34

Ngày Giờ Qua

Bài số: 509

Ngay Hôm Nay

Bài số: 626

Ngày Jêsus Đến

Bài số: 608

Ngày Mai Huy Hoàng

Bài số: 902

Ngày Nay Chúa Phục Sanh

Bài số: 104

Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?

Bài số: 128

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 15

Ngày Ngày Đi Với Chúa

Bài số: 793

Ngày Nghỉ Phước Hạnh

Bài số: 37

Ngày Toàn Thắng

Bài số: 596

Ngày Vui Vẻ

Bài số: 210

Ngày Vui Đôi Lứa

Bài số: 887

Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca

Bài số: 74

Nghinh Khách Vô

Bài số: 167

Ngợi Ca Danh Jêsus

Bài số: 537

Ngợi Ca Ơn Thương Xót

Bài số: 520

Ngợi Ca Đấng Thánh

Bài số: 541

Ngợi Con Thánh

Bài số: 71

Ngợi Danh Jesus

Bài số: 413

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Viết bởi Oliver Holden
Bài số: 8

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Tác giả soạn nhạc: Meyer Lyon
Bài số: 3

Ngợi Khen Cứu Chúa

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 11

Ngợi Khen Dòng Huyết

Bài số: 188

Ngợi Khen Vì Được Cứu

Bài số: 671

Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời

Bài số: 20

Người Bạn Tôi Yêu Mến

Bài số: 803

Người Khách Lạ Ga-li-lê

Bài số: 576

Người Làm Tôi Chúa Phước Thay

Bài số: 273

Ngươi Phải Trùng Sinh

Bài số: 222

Người Đang Hao Mòn Lo Lắng Chăng?

Bài số: 285

Nguồn An Bình

Bài số: 736

Nguồn Ân Điển

Bài số: 305

Nguồn Hy Vọng

Bài số: 612

Nguồn Phước Gô-gô-tha

Bài số: 668

Copyright © 2012-2022