Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 6/8
Bài số: 113
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

ƠN CAO SÂU RỘNG

 

Ôi, cao, cao hơn thiên đàng. Rộng, rộng vượt đại dương lai láng.
Sâu như vực không đáy là tình yêu Cứu Chúa tôi nay.
Chúa vốn biết tôi lạc loài, mà còn nhận làm con thân ái.
Do lời Kinh Thánh chỉ minh, tôi tường tình yêu Giê-xu chẳng lạt phai.

Copyright © 2012-2022