Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

X

Bìa của Xin Dừng Chân

Xin Dừng Chân

Bài số: 206
Bìa của Xin Vào Tâm Hồn

Xin Vào Tâm Hồn

Bài số: 210
Bìa của Xin Mở Mắt Chúng Con

Xin Mở Mắt Chúng Con

Bài số: 244
Bìa của Xin Chúa Dẫn Dắt

Xin Chúa Dẫn Dắt

Bài số: 275
Bìa của Xin Dắt Đưa Tôi

Xin Dắt Đưa Tôi

Bài số: 286
Bìa của Xin Sống Cho Chúa Jêsus

Xin Sống Cho Chúa Jêsus

Bài số: 294
Bìa của Xin Chúa Mở Mắt

Xin Chúa Mở Mắt

Bài số: 362
Bìa của Xin Chúa Sai Con

Xin Chúa Sai Con

Bài số: 390
Bìa của Xin Chúa Sai Tôi

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 434
Bìa của Xin Cha Dẫn Đưa

Xin Cha Dẫn Đưa

Bài số: 448
Bìa của Xin Chúa Ở Bên Con

Xin Chúa Ở Bên Con

Bài số: 450
Bìa của Xuân Đến Bên Nhà

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 487