Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Bắc Mỹ

X

Xin Dừng Chân

Bài số: 206

Xin Vào Tâm Hồn

Bài số: 210

Xin Mở Mắt Chúng Con

Bài số: 244

Xin Chúa Dẫn Dắt

Bài số: 275

Xin Dắt Đưa Tôi

Bài số: 286

Xin Sống Cho Chúa Jêsus

Bài số: 294

Xin Chúa Mở Mắt

Bài số: 362

Xin Chúa Sai Con

Bài số: 390

Xin Chúa Sai Tôi

Bài số: 434

Xin Cha Dẫn Đưa

Bài số: 448

Xin Chúa Ở Bên Con

Bài số: 450

Xuân Đến Bên Nhà

Bài số: 487

Copyright © 2011-2021