Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

J

Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Bài số: 30

Jesus Đẹp Thay

Bài số: 33

Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi

Bài số: 99

Jesus Mau Đến

Bài số: 129

Jesus Đấng Chăn Chiên

Bài số: 146

Jesus Bài Ca Của Ta

Bài số: 149

Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Bài số: 150

Jesus Đang Kêu Gọi Mọi Người

Bài số: 165

Jesus Gọi Ta

Bài số: 169

Jesus Đang Êm Dịu Gọi Ta

Bài số: 172

Jesus Nghinh Tiếp Tội Nhân

Bài số: 184

Jesus Cứu

Bài số: 191

Jesus Cứu Tôi

Bài số: 194

Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Bài số: 207

Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Bài số: 211

Jesus Là Bạn Thật

Bài số: 212

Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Bài số: 213

Jesus Thiết Hữu

Bài số: 217

Jesus! Tôi Đến

Bài số: 264

Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Bài số: 276

Jesus Yêu Tôi

Bài số: 401

Jesus Yêu Thiếu Nhi

Bài số: 409

Jêsus

Bài số: 433

Jesus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Bài số: 442

Jesus Bên Tôi

Bài số: 475

Copyright © 2011-2021