Giải thích từ ngữ

Thánh ca Báp Tít Bắc Mỹ

J

Bìa của Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài

Bài số: 30
Bìa của Jesus Đẹp Thay

Jesus Đẹp Thay

Bài số: 33
Bìa của Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi

Jêsus Chết Đớn Đau Vì Tôi

Bài số: 99
Bìa của Jesus Mau Đến

Jesus Mau Đến

Bài số: 129
Bìa của Jesus Đấng Chăn Chiên

Jesus Đấng Chăn Chiên

Bài số: 146
Bìa của Jesus Bài Ca Của Ta

Jesus Bài Ca Của Ta

Bài số: 149
Bìa của Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Bài số: 150
Bìa của Jesus Đang Kêu Gọi Mọi Người

Jesus Đang Kêu Gọi Mọi Người

Bài số: 165
Bìa của Jesus Gọi Ta

Jesus Gọi Ta

Bài số: 169
Bìa của Jesus Đang Êm Dịu Gọi Ta

Jesus Đang Êm Dịu Gọi Ta

Bài số: 172
Bìa của Jesus Nghinh Tiếp Tội Nhân

Jesus Nghinh Tiếp Tội Nhân

Bài số: 184
Bìa của Jesus Cứu

Jesus Cứu

Bài số: 191
Bìa của Jesus Cứu Tôi

Jesus Cứu Tôi

Bài số: 194
Bìa của Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi

Bài số: 207
Bìa của Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Bài số: 211
Bìa của Jesus Là Bạn Thật

Jesus Là Bạn Thật

Bài số: 212
Bìa của Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Bài số: 213
Bìa của Jesus Thiết Hữu

Jesus Thiết Hữu

Bài số: 217
Bìa của Jesus! Tôi Đến

Jesus! Tôi Đến

Bài số: 264
Bìa của Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung

Bài số: 276
Bìa của Jesus Yêu Tôi

Jesus Yêu Tôi

Bài số: 401
Bìa của Jesus Yêu Thiếu Nhi

Jesus Yêu Thiếu Nhi

Bài số: 409
Bìa của Jêsus

Jêsus

Bài số: 433
Bìa của Jesus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Jesus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

Bài số: 442
Bìa của Jesus Bên Tôi

Jesus Bên Tôi

Bài số: 475