Giải thích từ ngữ

E

Bìa của Em-ma-nu-ên, Chúa Luôn Ở Cùng

Em-ma-nu-ên, Chúa Luôn Ở Cùng

Bài số: 644
XEM BẢN NHẠC   1. Em-ma-nu-ên! Em-ma-nu-ên! Là Chúa yêu thươn