Giải thích từ ngữ

E

Em-ma-nu-ên, Chúa Luôn Ở Cùng

Bài số: 644

Copyright © 2011-2021