Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 94
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Tôi thấy Đấng treo thân trên thập tự
Gần chết, huyết tươi tuôn đầy
Ngài ngó tôi với cặp mắt mệt lử
Đứng bên thập giá, tôi ngây.
2. Sự ngó ấy xui tâm tôi nghẹn đầy
Đến chết cũng không quên đâu
Dường cáo tôi thủ phạm giết Ngài đấy
Dẫu Christ nào nói nửa câu.
3. Chẳng biết nỗi chi xưa tôi làm vầy
Dẫu khóc ích chi thân này
Sợ khiếp tôi biết chạy trốn đâu đấy
Bởi tôi từng giết Chúa đây.
4. Lần ngó thứ hai như tuyên lời vàng
“Ta thứ tha con nhưng không
Vì cứu con sống ta chết nào quản
Giá mua chuộc chính huyết hồng.”
5. Vậy, chính chỗ đây bêu ra tội trọng
Thật gớm ghê thay tâm tôi
Mà cũng nơi ấn tha thứ Ngài đóng
Ấy sâu nhiệm của ơn trời!

 

 

Copyright © 2012-2022